4 Đề thi thử môn Hóa học các trường 2020

4 Đề thi thử môn Hóa học các trường 2020 ====     4 Đề thi thử môn Hóa học Sở Thái Nguyên: https://bit.ly/2AgV46a Chuyên Phan Bội Châu: https://bit.ly/2ZpgEOu Nguyễn Trãi: https://bit.ly/3eHpOMF Sở Hà Tĩnh: https://bit.ly/3eJoo4f hoc tap online

[VDC đơn điệu] Cho hàm số $y=f(x)=ax^{4}+bx^{3}+cx^{2}+dx+e (a neq 0)$. Hàm số $y=f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ

[Hà Nội lần 2] Cho hàm số $y=f(x)=ax^{4}+bx^{3}+cx^{2}+dx+e (a neq 0)$. Hàm số $y=f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ Gọi $S$ là tập hợp tất cả các giá trị nguyên thuộc khoảng $(-6;6)$ của tham số $m$ để hàm số $g(x)=f(3-2x+m)+x^2-(m+3)x+2m^2$ nghịch biến trên khoảng $(0;1)$. Khi đó tổng giá trị các phần […] …

[VDC đơn điệu] Cho hàm số $y=f(x)=ax^{4}+bx^{3}+cx^{2}+dx+e (a neq 0)$. Hàm số $y=f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ Read More »

I invited Rachel to my party, but she couldnt come. She had arranged to do something else.

Câu hỏi: I invited Rachel to my party, but she couldn’t come. She had arranged to do something else. A. Without having arranged to do something else, Rachel would have come to my party as invited. B. If it hadn’t been for her arrangement for something else, Rachel would come to my party as invited. …

I invited Rachel to my party, but she couldnt come. She had arranged to do something else. Read More »

The basketball team knew they lost the match. They soon started to blame each other.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each of the pair of sentences in the following questions from 49 to 50. Câu hỏi: The basketball team knew they lost the match. They soon started to blame each other. A. Not only did the …

The basketball team knew they lost the match. They soon started to blame each other. Read More »

There has been a widespread __________about whether North Korea has successfully miniaturized a nuclear weapon and whether it has a working H-bom

Câu hỏi: There has been a widespread __________about whether North Korea has successfully miniaturized a nuclear weapon and whether it has a working H-bomb. A. gossip B. challenge C. doubt D. rumour  Lời giải tham khảo: chen-hinh-htn Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Đáp án đúng: D …

There has been a widespread __________about whether North Korea has successfully miniaturized a nuclear weapon and whether it has a working H-bom Read More »

Jane would never forget first prize in such a prestigious

Câu hỏi: Jane would never forget first prize in such a prestigious competition. A. to have awarded B. being awarded C. having awarded D. to be awarded Lời giải tham khảo: chen-hinh-htn Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Đáp án đúng: B Hãy suy nghĩ và …

Jane would never forget first prize in such a prestigious Read More »

Van Gogh suffered from depression by overwork and ill-health.

Câu hỏi: Van Gogh suffered from depression by overwork and ill-health. A. taken up  B. pull through C. coming about  D. brought on Lời giải tham khảo: chen-hinh-htn Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Đáp án đúng: D Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi …

Van Gogh suffered from depression by overwork and ill-health. Read More »

Giải phương trình:  (left( {sqrt {x + 3}  – sqrt {x + 1} } right)left( {{x^2} + sqrt {{x^2} + 4x + 3} } right) = 2x)

Câu hỏi: Giải phương trình:  (left( {sqrt {x + 3}  – sqrt {x + 1} } right)left( {{x^2} + sqrt {{x^2} + 4x + 3} } right) = 2x) Lời giải tham khảo: Đkxđ: (x ge  – 1) (left( {sqrt {x + 3}  – sqrt {x + 1} } right)left( {{x^2} + sqrt {{x^2} + 4x …

Giải phương trình:  (left( {sqrt {x + 3}  – sqrt {x + 1} } right)left( {{x^2} + sqrt {{x^2} + 4x + 3} } right) = 2x) Read More »